Senila (vecuma) makulas degeneracija

Sis ir galvenais akluma iemesls cilvekiem pec 65 gadu vecuma industrializetajas valstis.

Tiklene ir acs abola ieksejais apvalks, tas ir periferais posms, kas savieno aci ar smadzenem. Tiklene ir neliels padzilinajums – makula, kas atskiras no parejas tiklenes.
Ta ir plana un to veido tikai fotoreceptori – valites un to kodoli. Fotoreceptori, sanemot gaismas kairinajumu, var mainit savu strukturu, kairinajuma raditais impulss raida signalus uz smadzenem, redzes centriem un mums rodas iespeja izskirt redzamo prieksmetu sikas detalas, tatad makula nodrosina t.s. redzes asumu. Normalu fotoreceptoru darbibu nodrosina barotajsunas, kuram nepieciesams daudz energijas un skabekla. Ja makulas aizsardzibas sistema nespej saglabat lidzsvaru, toksiskie vielmainas gala produkti uzkrajas barojosajas sunas, trauce fotoreceptoru un barojoso audu funkciju, un ar laiku sis strukturas iet boja.

Slimibas attistiba butiska nozime ir genetiskiem, dietas un apkartejas vides faktoriem. Galvena nozime ir pacienta vecumam, par nozimigu riska faktoru uzskata ari smekesanu.

Parasti slimiba skar abas acis, bet dazadas pakapes. Simptomi ir sekojosi – pasliktinas centrala redze; lasot, izkroplojas vai pazud atseviski burti un/vai linijas; redzes lauka centra paradas tumss, pelecigs vai dumakains plankums; izmainas vai klust balakas krasas.

Slimibas sausa forma ir samera labveliga, attistas leni un progress spontani var apstaties uz vairakiem gadiem.

10% gadijumu slimiba noris mitra forma, kas rada ieverojamu redzes pasliktinasanos un „aklu plankumu” paradisanos pasa redzes lauka centra.

Vecuma makulas degeneracijas diagnostikai pedejos gados izmanto okulokoherento tiklenes tomografiju (OCT), kas ir neinvaziva un informativa izmeklesanas metode.

Terapijas iespejas ir ierobezotas. Sausas formas gadijumos svariga loma ir antioksidantu un vitaminu terapijai, ka ari veseliga dzives veida ieverosanai t.i. – atmest smekesanu, lietot saules brilles, lai izvairitos no ultravioleta starojuma. Liela nozime ir uzturam. Partika butu jalieto zivis, zalie augi, saknes, specigs antioksidants ir mellenes. Mitras formas arstesanai pedejos gados prakse ir ieviesta jauna arstesanas metode ar asinsvadu augsanas faktora bloketaju injekcijam.