Par mums

„Dr. Volksones acu arsta prakse” piedava plasa spektra pakalpojumus. Acu arsts Dr. Volksone ir ipasi specializejusies glaukomas diagnostika un dinamiskaja noverosana.

Prakse strada vienas no zinosakajam acu arstem Latvija. „Dr. Volksones acu arsta prakses” komandu veido Dr. Lasma Volksone, docente Rasma Lukina un Dr. Simona Veldre. Dr. Lasma Volksone ir viena no Latvijas labakajam oftalmologem, kas ipasi ir specializejusies glaukomas arstesana. Docente Rasma Lukina ir vairaku gramatu, zinatnisko publikaciju, zinatnisko izgudrojumu autore, arste ar neatsveramu pieredzi operejot, arstejot un konsultejot pacientus. Dr. Simona Veldre ir viena no daudzsolosakajam Latvijas acu arstem, kura intensivi papildina savas zinasanas; peta un pielieto modernakas acu slimibu diagnostikas un arstesanas metodes.

„Dr. Volksones acu arsta prakse” tika izveidota 2008. gada, bet kops 2010. gada ta atrodas „Diagnostikas Centra” telpas, kur sadarbiba ar „Veselibas centru 4” tiek sniegti acu arsta jeb oftalmologa pakalpojumi.

Prakse sadarbojas ar apdrosinasanas sabiedribam, tadel pacientiem ar apdrosinasanas polisem, apdrosinasanas summas ietvaros,maksajumi, par prakses sniegtajiem pakalpojumiem nav javeic.

Mes priecasimies Jums palidzet Dr. Volksones acu arsta prakse!