Glaukoma

Glaukoma ir acu slimiba, faktiski, neirodegenerativu, progresejosu acu slimibu grupa. Glaukomai progresejot, nemanami un neatgriezeniski zud redze. Slimibas sakuma stadija pacientam var nebut nekadu sudzibu, tadel eksperti ir aprekinajusi, ka apmeram puse no potencialajiem glaukomas slimniekiem to nemaz nezina.

Redzes traucejumus rada pakapenisks redzes nerva bojajums. Redzes nervs ir ka elektriskais kabelis, kura skiedras nes informaciju no acs uz smadzenem, kur veidojas attels. Slimiba ir nemanama tadel, ka ta ilgstosi neietekme redzes asumu. Izmainas vispirms skar perifero redzi – redzes lauku, tas leni sasaurinas un slimnieks to neievero.

Glaukoma nav izarstejama. Sakusies, ta turpina progreset, ka kritosi domino kaulini, pie tam procesa atrums pakapeniski palielinas. Diemzel statistika ir sekojosa 22% glaukomas slimnieku 20 gadu laika klust bilaterali akli. Savlaicigi uzsakta arstesana var bremzet redzes zuduma atrumu, tadel agrina slimibas diagnostika ir loti butiska.

Glaukomas iemesli nav precizi zinami. Ir atklats, ka paaugstinats intraokularais spiediens (IOS) ir neapsaubams, bet ne vienigais, glaukomas iemesls. Ar vien vairak sastopam pacientus, kuriem acu spiediens ir pienemtas normas robezas, bet glaukomas izmainas redzes nerva progrese.

Galvenie glaukomas riska faktori

*Paaugstinats acs ieksejais spiediens.

* pec 40 gadu vecuma, ipasi pec 60

* tuvredziba

* cukura diabets

* hipertoniska slimiba

* bijusas acu traumas

* gimenes, kuras kads slimo ar glaukomu (pirmas pakapes radiniekiem risks pieaug 4-8 reizes).

Pieauguso glaukomas iedala sekojosi: atverta kakta glaukoma un slegta kakta glaukoma.

Primara atverta kakta glaukoma ir Latvija visbiezak sastopama glaukomas forma. Ir aprekinats, ka aptuveni 2% -4%  iedzivotaju pasaule virs 40 gadiem slimo ar glaukomu (tumsas rases parstavjiem skaitlis sasniedz 8%).

Jebkura cilveka aci veidojas ipass skidrums, kas apskalo un baro dazadas acs dalas. Vesela aci si skidruma veidosanas un aizplusana ir lidzsvara, tacu, drenazas celiem sasaurinoties vai sledzoties, skidrums it ka tiek „ieslegts” aci un intraokularais spiediens celas. Paaugstinatais IOS mehaniski boja redzes nervu, rada papildus acs asinsrites problemas, kas ari ir svarigs glaukomas progresesanas riska faktors. Mes varam izmerit IOS, ir zinamas ari videjas normas (atskirigas katrai merisanas metodei), bet precizi, katra pacienta individualo acs iekseja spiediena normu arsts var noteikt tikai veicot padzilinatu acu izmeklesanu.

Si glaukomas forma attistas pakapeniski, sudzibu var nebut  daudzu gadu garuma, kamer redzes nervs pakapeniski atrofejas. Vieniga iespeja slimibu diagnosticet, ir versties pie acu arsta, kas veiks nepieciesamos izmeklejumus – noteiks intraokularo spiedienu, apskatis acis mikroskopa un, svarigakais, apskatisies redzes nervu. Redzes nerva apskati, jeb acu dibena apskati parasti veic paplasinot acu zilites.

Acis iepilina specialus acu pilienus, kuri  paplasina acu zilites. Pec apskates paplasinato zilisu del redze var but trauceta videji 1-4 stundas, tadel auto vadisana sai laika nav atlauta.

Lielako dalu acu slimibu diagnostiku veic paplasinot acu zilites ar specialiem pilieniem, kuru del,  videji uz  1-4 stundam var but redzes traucejumi, tadel auto vadisana saja laika nav atlauta.

Veicot so klasisko izmeklesanu, parasti izdodas noteikt glaukomu. Sarezgitakos gadijumos nepieciesama papildus izmeklesana, kas iespejama specializetajos kabinetos vai konsultativajas poliklinikas. Velreiz jauzsver, ka tikai acu spiediena merisana, kadu parasti veic optikas, nevar ne apstiprinat, ne noliegt glaukomas esamibu.

Primara atverta kakta glaukoma, ipasi sakuma stadija, labi padodas arstesanai.

Primara slegta kakta glaukoma. ( Hroniska un akuta )

Biezak sastopama cilvekiem ar noteiktam acs anatomiskam ipatnibam, ka ari dzeltenas rases parstavjiem.

Hroniska un subakuta slegta kakta glaukoma var noritet nemanami, tomer pacienti var just sapes acis, nelielu redzes miglosanos un galvassapes, ka ari redzet varaviksnes lokus, skatoties uz gaismas avotu. Simptomi periodiski var paradities un spontani izzust. Pakapeniski ari veidojas redzes nerva atrofija.

Akuta slegta kakta glaukoma sakas peksni – ka akuta glaukomas lekme. Strauji paaugstinas acs ieksejais spiediens, sakas izteiktas sapes aci, galvassapes, acs ir apsarkusi un zilite paplasinata, ka rezultata, redze izteikti pazeminas. Stipras lekmes laika var but slikta dusa un pat vemsana. Lekmi provoce stresa situacijas, ilgstoss darbs ar noliektu galvu, ka ari dazu medikamentu lietosana. Lekmi pec iespejas atrak japartrauc, jo  isa laika var rasties neatgriezeniskas izmainas acs prieksejas dala un redzes nerva.

Glaukomas arstesana

Glaukomas arstesanu parasti uzsak ar acu pilieniem, kas pazemina intraokularo spiedienu. Praktiski visi glaukomas acu pilieni ir ieklauti valsts 100% kompensejamo medikamentu saraksta un tikai par daziem japiemaksa pasam pacientam, ja to cena parsniedz „references” cenu. Pilieni faktiski nearste, bet uz noteiktu laiku, kas var but no 4h – 24h, samazina IOS.

Acu pilienu darbibas mehanisms ir atskirigs – vieni uzlabo intraokulara skidruma atteci, citi samazina intraokulara skidruma veidosanos. Ir ari kombineti acu pilieni. Piemerotako arstesanu izvelesies arsts, nemot vera pacienta visparejas saslimsanas. Glaukomas slimniekam jasaprot, ka pilinasanas jega ir uzturet aci pastavigu, atbilstosu normai spiedienu. Loti butiski ir saglabat precizu pilinasanas ritmu – tadu kadu noteicis arsts, ieverojot gan pilinasanas biezumu, gan laiku. Biezaka pilinasana nedos papildus efektu, bet, neieverojot precizu pilinasanas laiku, acu spiediens tiks nepamatoti „raustits”. Lielas diennakts intraokulara spiediena svarstibas ir viens no butiskakajiem glaukomas progresesanas riska faktoriem.

Ka pareizi lietot acu pilienus?

* precizi ieverojot pilinasanas biezumu un laiku ( +/- 15 min.)

* pirms pilinasanas nomazgat rokas

* ar vienu roku atvilkt apaksejo plakstinu, ar otru iepilinat 1 pilienu (ja nav parliecibas, ka piliens iepilejis, pilinat otru)

* pec iepilinasanas acis uz 1-2 min. aizvert un viegli uzspiest acu ieksejos kaktinos uz deguna pusi ( ta panakam maksimalo zalu koncentraciju acis)

* ja noraditaja laika jalieto divi medikamenti, tad noteikti jaievero ~ 10 min. intervals

Glaukomas arstesana var izmantot ari lazerterapiju, kuru parasti piemero, ja nepieciesams papildus IOS pazeminajums, ko nevar panakt ar acu pilieniem.

Gadijumos, kad ar medikamentiem un lazerterapiju neizdodas kompenset IOS, veic mikrokirurgisku operaciju, kuras laika izveido papildus atteces celus, lai intraokularais skidrums varetu aizplust no acs. Jauzsver, ka glaukomas operacija ir versta uz acs iekseja spiediena samazinasanu un neatjauno boja gajusas nervu skiedras un zuduso redzi.

Glaukomas operacijas nereti veic ari tad, ja acu spiediens formali ir noteiktas normas robezas, bet tiek noverota izteikta glaukomas progresesana. Viens no izplatitakajiem iemesliem sada veida slimibas progresam ir pacientu nespeja regulari pildit nozimeto terapiju.

Glaukoma ir hroniska slimiba un tas kontrole, ka ari arstesana notiek visu muzu.

Savlaiciga glaukomas diagnostika, izpratne par slimibu un preciza arsta rekomendaciju izpilde palidzes aizkavet glaukomas progresu un saglabat redzi visas dzives garuma.